Giới hạn quang điện của đồng là 0,30 μm. Trong chân không, chiếu một c

Nâng cao

Giới hạn quang điện của đồng là 0,30 μm. Trong chân không, chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ có giá trị là

4 câu trả lời