Chính sách quyền riêng tư

Lời mở đầu

https://tracnghiem.vn là một trang web trắc nghiệm online. Truy cập tracnghiem.vn hiện miễn phí với tất cả người dùng. 

Bản quyền

Trang web chứa tài liệu có bản quyền, thương hiệu và thông tin độc quyền khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, ảnh và đồ họa. tracnghiem.vn là chủ sở hữu duy nhất của tài liệu có trong trang web và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ cũng như các quyền sở hữu khác theo đó. Mọi quyền, do đó được bảo lưu rõ ràng. Vì vậy, ngoại trừ trường hợp tạo bản sao lưu một phần nội dung của trang web chỉ để sử dụng cá nhân mà không xóa dấu hiệu ban đầu thì người dùng bị cấm bán, sao chép, sửa đổi, tái tạo, tái xuất bản, tải, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ dạng thức nào có thể là tất cả hoặc một phần tài liệu của tracnghiem.vn khi không có sự cho phép trước rõ ràng bằng văn bản của tracnghiem.vn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

A. Người dùng đồng ý việc sử dụng tracnghiem.vn là chủ ý riêng của họ và do đó họ sẽ tự chịu rủi ro về việc sử dụng trang web. tracnghiem.vn, các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của tracnghiem.vn không đảm bảo rằng trang web sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi hay mọi lỗi sẽ được sửa chữa. Hơn nữa, tracnghiem.vn không đưa ra bất kỳ hình thức đảm bảo nào về kết quả có được từ việc sử dụng trang web, thông tin được cung cấp dưới đây, đặc biệt là về tính chính xác hoặc độ tin cậy cũng như mọi dịch vụ được cung cấp trong đó.

B. Thông tin và dịch vụ của tracnghiem.vn được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” mà không đảm bảo theo bất kỳ hình thức nào dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi đảm bảo về quyền sở hữu, thông tin, dịch hoặc sản phẩm được cung cấp qua tracnghiem.vn và mọi bảo đảm ngụ ý về khả năng bán, tính phù hợp với mục đích cụ thể hoặc không vi phạm.

C. Thông tin có trong tracnghiem.vn sẽ không được hiểu là lời khuyên hoặc khuyến khích thực hiện hoặc không phải là hành động cụ thể đối với người dùng. tracnghiem.vn không chịu trách nhiệm pháp lý về cách hiểu thông tin có trong trang web này mà người dùng đưa ra hoặc về hành động mà họ quyết định thực hiện theo thông tin có được thông qua trang web này.

D. tracnghiem.vn không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại hoặc tổn thất do bất kỳ sự gián đoạn, lỗi, sự thiếu chính xác, sửa chữa, xóa dịch vụ gây ra. Ngoài ra, tracnghiem.vn không thể chịu trách nhiệm pháp lý về mọi lỗi thực hiện hay không thực hiện, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, lỗi tuyến truyền thông và vi rút máy tính lan truyền trên dịch vụ sau khi người dùng truy cập tracnghiem.vn hoặc trang web khác được liên kết với các trang của tracnghiem.vn, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép vào, thay đổi hoặc sử dụng bản ghi dựa trên việc vi phạm hợp đồng, sai lầm cá nhân, sơ suất hoặc bất kỳ nguyên nhân tố tụng nào khác. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này mở rộng đối với và bao gồm mọi thiệt hại phát sinh từ việc tải xuống bất kỳ tài liệu nào đã đăng trong tracnghiem.vn hoặc trong bất kỳ trang web nào khác được liên kết với các trang của tracnghiem.vn.

Thiết bị

Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lắp đặt và duy trì mọi thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng trang web này (ví dụ: đường dây điện thoại, phần cứng máy tính). Tuy nhiên, tracnghiem.vn bảo lưu quyền thay đổi thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng trang web này bất cứ khi nào mà không thông báo trước. Tất cả các phí của bên thứ ba (ví dụ: Phí của nhà cung cấp dịch vụ Internet, v.v..) để truy cập và sử dụng trang web này sẽ do người dùng gánh chịu.

Liên kết tới các trang web khác

tracnghiem.vn kết hợp các liên kết tới trang web khác. tracnghiem.vn không thực hiện và không có vai trò thực hiện bất kỳ hình thức kiểm soát nào đối với khả năng cung cấp, nội dung, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, hành vi vi phạm luật bản quyền có thể xảy ra, chất lượng và số lượng thông tin cũng như dịch vụ được cung cấp bởi các trang web khác đó. Người dùng phải giải quyết với những trang web khác này về mọi vấn đề có thể phát sinh trong khi truy cập hoặc sử dụng các trang web đó. tracnghiem.vn không xác nhận theo bất kỳ cách nào hay chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web khác đó.

Quảng cáo

tracnghiem.vn đăng tài liệu quảng cáo và thường chứa các liên kết đến trang chủ của nhà quảng cáo. tracnghiem.vn không thực hiện và không có vai trò thực hiện bất kỳ hình thức kiểm soát nào đối với nội dung của các quảng cáo, biểu ngữ hoặc quảng cáo bật lên đó, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc hành vi vi phạm luật bản quyền có thể xảy ra. Người dùng phải giải quyết trực tiếp với nhà quảng cáo về mọi vấn đề có thể phát sinh trong khi truy cập hoặc sử dụng các trang web của họ. tracnghiem.vn không xác nhận theo bất kỳ cách nào hay chịu trách nhiệm về nội dung của quảng cáo đăng trên trang web hoặc về nội dung trên trang web của nhà quảng cáo. Ngoài ra, tracnghiem.vn không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi khả năng liên lạc của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào – nhà cung cấp dịch vụ được quảng cáo thông qua hoặc được liên kết với tracnghiem.vn hay về bất kỳ thương vụ nào có thể phát sinh từ việc liên lạc này.

Nội dung của bên thứ ba

tracnghiem.vn có thể đăng thông tin, dữ liệu, văn bản, đồ họa do người dùng gửi đến. Tài liệu này, cho dù được đăng công khai hay gửi riêng tư đều giữ nguyên trách nhiệm hoàn toàn của người sở hữu. tracnghiem.vn không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi lỗi và/hoặc thiếu sót có trong tài liệu này hoặc về mọi thiệt hại mà người dùng có thể phải chịu do việc sử dụng tài liệu này. tracnghiem.vn không chịu trách nhiệm pháp lý về và người dùng đồng ý không đăng bất kỳ tài liệu khiêu dâm, thô tục, khiếm nhã, xúc phạm nào, mọi tài liệu mang tính phỉ báng, lăng mạ, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, vi phạm luật bản quyền hoặc tài liệu khác trái phát luật. Ngoài ra, tracnghiem.vn không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi tài liệu do người dùng đăng hoặc truyền tải có tính chất khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm hình sự, tăng trách nhiệm dân sự hoặc hành vi khác vi phạm luật pháp. Người dùng trang web hiểu và thừa nhận tính chất quốc tế của Internet và do đó đồng ý tôn trọng cũng như tuân thủ các quy tắc đạo lý địa phương của mỗi quốc gia.

Giám sát

tracnghiem.vn có quyền từ chối đăng hoặc xóa mọi tài liệu đã gửi đến hoặc đã đăng trên trang web theo quyết định riêng của mình. tracnghiem.vn sẽ có quyền xóa mọi tài liệu mà theo quyết định riêng của mình, tracnghiem.vn cho rằng vi phạm các điều khoản hay nói cách khác là không phù hợp.

Bảo vệ dữ liệu

Trong một số trường hợp nhất định, để tạo điều kiện thuận lợi người dùng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Thông tin này do tracnghiem.vn sử dụng và tracnghiem.vn sẽ không chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng và xử lý thông tin này, vui lòng xem Tuyên bố bảo mật của chúng tôi.

Điều khoản thay đổi

tracnghiem.vn có quyền thay đổi hoặc sửa đổi điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web, một phần hoặc toàn bộ bất kỳ lúc nào và có hoặc không có thông báo trước. Về phía người dùng, việc sử dụng trang web sau khi thay đổi hoặc sửa đổi điều khoản sử dụng này sẽ được coi là tiếp tục chấp nhận những thay đổi đó.

Xóa dữ liệu cá nhân

Rút Lại Sự Đồng Ý

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ và/hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email contact@tracnghiem.vn hoặc qua ĐÂY, và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. 
Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự cho phép của bạn có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa bạn và/hoặc hợp đồng mà bạn có với Chúng tôi.

Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

a) Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc nhãn trên Nền tảng. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi.  Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu của bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của chúng tôi qua email contact@tracnghiem.vn.

b) Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí.

c) Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

Điều khoản khác

Những điều khoản sử dụng này tạo nên toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về việc sử dụng tracnghiem.vn và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó về chủ đề này. Không có sự khước từ nào của một trong hai bên về bất kỳ vi phạm hay mặc nhiên nào dưới đây sẽ bị coi là khước từ bất kỳ vi phạm hoặc mặc nhiên nào tiền lệ hoặc sau này. Các tiêu đề mục được chèn vào chỉ để thuận tiện chứ không ảnh hưởng đến việc giải thích các Điều khoản sử dụng này.

Hiệu lực từng phần

Nếu một điều khoản của Thỏa thuận này không hợp pháp, không hiệu lực hoặc không thể thi hành theo bất kỳ thẩm quyền nào thì sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, tính hiệu lực hoặc khả năng bắt buộc thi hành theo thẩm quyền đó của bất kỳ và tất cả các điều khoản khác trong Thỏa thuận này.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Điều khoản dịch vụ
Chính sách bảo mật hệ thống https://tracnghiem.vn