Đáp án tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là danh sách đáp án 24 đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh 2023
Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023
Môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút. Tiếng Anh là môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiều 29/6.
Đề môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023
Địa lý là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2023
Hoá học là một trong ba môn của bài thi Khoa học tự nhiên, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT
Lịch sử là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT
Vật lý là một trong ba môn của bài thi Khoa học tự nhiên với thời gian làm bài 50 phút.
Đề môn Sinh thi tốt nghiệp THPT 2023
Sinh học là một trong ba môn của bài thi Khoa học tự nhiên với thời gian làm bài 50 phút.
Đề thi môn Giáo dục công dân 2023
Giáo dục công dân là một trong ba môn của bài thi Khoa học xã hội, dài 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.
Đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên
Sáng ngày 29/6, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT làm bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học với thời gian 150 phút.
Đề thi tổ hợp khoa học xã hội
Sáng ngày 29/6, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT làm bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học với thời gian 150 phút.