Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đườn

Nâng cao

Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha.Biết đoạn mạch tại nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) tiêu thụ điện với công suất không đổi và có hệ sốcông suất luôn bằng 0,8. Để tăng hiệu suất của quá trình truyền tải từ 80% lên 90% thì cần tăng điện áphiệu dụng ở trạm phát điện lên 

4 câu trả lời