Một con lắc đơn có chiều dài 1,92 m treo vào điểm T cố định. Từ vị trí

Nâng cao

Một con lắc đơn có chiều dài 1,92 m treo vào điểm T cố định. Từ vị trí cân bằng O, kéo con lắc về bên phải đến A rồi thả nhẹ. Mỗi khi vật nhỏ đi từ phải sang trái ngang qua B thì dây vướng vào đinh nhỏ tại D, vật dao động trên quỹ đạo AOBC (được minh họa bằng hình bên). Biết TD = 1,28 m và Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g =  Chu kì dao động của con lắc là

4 câu trả lời