Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm

Nâng cao

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có cảm kháng  và tụ điện có dung kháng  Tổng trở của đoạn mạch là

4 câu trả lời