Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):x - 2y +z-5= 0.

Nâng cao

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):x - 2y +z-5= 0. Điểm nào

dưới đây thuộc (P)?

4 câu trả lời