Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = cos3x.

Nâng cao

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = cos3x.

4 câu trả lời