Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?

Nâng cao

Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?

4 câu trả lời