Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm

Nâng cao

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?

4 câu trả lời