Cho phương trình 4^x + 2^(x+1)- 3 = 0. Khi đặt t = 2^x, ta được phương

Nâng cao

Cho phương trình 4x +2x+1 -3 = 0.Khi đặt t = 2x , ta được phương trình nào dưới đây ?

4 câu trả lời