Cho hàm số y = x3 + 3x + 2. Mệnh để nào dưới đây đúng?

Nâng cao

Cho hàm số y = x3 + 3x + 2. Mệnh để nào dưới đây đúng?

4 câu trả lời