Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau....Mệnh đề nào dưới đây

Nâng cao

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào dưới đây sai: 

4 câu trả lời