Cho hai số phức z1 = 5-7i và z2 = 2 + 3i. Tìm số phức z = z1 + z2.

Nâng cao

Cho hai số phức z1 = 5-7i và z2 = 2 + 3i. Tìm số phức z = z1 + z2.

4 câu trả lời