Giải bài 1: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu - Sách lịch sử và địa lí 7 cánh diều. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học..

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Vấn đề bảo vệ môi trường nước

Đọc thông tin và quan sát hình 3.1, hãy trình bày vấn đề bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.

Vấn đề bảo vệ môi trường không khí

Đọc thông tin và quan sát hình 3.1, hãy trình bày vấn đề bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.

Vấn đề bảo vệ và phát triển rừng

Đọc thông tin và quan sát hình 3.3 và 3.4, hãy trình bày vấn đề bảo vệ và phát triển rừng ở châu Âu.

Luyện tập

Hãy lựa chọn một trong những nhiệm vụ học tập sau:

  • Cho biết các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước và giải pháp bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.
  • Phát triển năng lượng tái tạo đã mang đến lợi ích như thế nào cho châu Âu trong bảo vệ môi trường không khí?
  • Châu Âu đã đưa ra những biện pháp nào để bảo vệ rừng?

Vận dụng

Hãy thu thập thông tin về một trong những vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em