Giải bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu - Sách lịch sử và địa lí 7 kết nối tri thức. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học..

B. Bài tập và hướng dẫn giải

1. Cơ cấu dân cư

Câu hỏi: Đọc thông tin và khai thác bảng số liệu 1,2 trong mục 1 hãy nêu đặc điểm dân cư của châu Âu

2. Đô thị hóa

Câu hỏi 1. Đọc thông tin trong mục 2, cho biết các đặc điểm của đô thị hoá ở châu Âu.

Câu hỏi 2. Dựa vào hình 1, hãy kể tên các đô thị từ 5 triệu người trở lên ở châu Âu

Giải bài 2 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

3. Di cư

Câu hỏi: Đọc thông tin mục 3, cho biết đặc điểm di cư ở châu Âu

Luyện tập – Vận dụng

Câu hỏi 1. Dựa vào bảng 1 trang 101, vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và năm 2020. Nêu nhận xét

Câu hỏi 2. Tìm hiểu về ảnh hưởng của cơ cấu dân số già đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở châu Âu