Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên

Nâng cao

Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở
thời gian lao động xã hội

4 câu trả lời