Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy đ

Nâng cao

Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng.
Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình
phân li theo tỉ lệ: 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng?

4 câu trả lời