Nhân dân được thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nướ

Nâng cao

Nhân dân được thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ
chức trưng cầu ý dân là thể hiện quyền

4 câu trả lời