Cá nhân, tổ chức thực hiện đúng các quyền của mình, làm những gì mà ph

Nâng cao

Cá nhân, tổ chức thực hiện đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức

4 câu trả lời