Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị

Cơ bản

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị
trường thường cao hơn giá trị

4 câu trả lời