Thời gian giám sát hải quan bằng camera tại khu vực phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu đường bộ?

Cơ bản
Thời gian giám sát hải quan bằng camera tại khu vực phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu đường bộ?
4 câu trả lời