Thời gian giám sát hải quan bằng camera tại khu vực làm thủ tục cho người xuất cảnh, nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu đường bộ?

Cơ bản
Thời gian giám sát hải quan bằng camera tại khu vực làm thủ tục cho người xuất cảnh, nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu đường bộ?
4 câu trả lời