Theo quyết định của Cục trưởng Cục HQ TP.HCM, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng , tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị và hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công tại trụ sở Công ty A, đến ngày kết thúc kiểm tra nhưng đoàn kiểm tra vẫn chưa thực hiện xong vì số lượng nguyên liệu nhập khẩu quá lớn, mã nguyên liệu quá nhiều, Đoàn kiểm tra phải thực hiện tiếp theo như thế nào?

Cơ bản
Theo quyết định của Cục trưởng Cục HQ TP.HCM, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng , tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị và hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công tại trụ sở Công ty A, đến ngày kết thúc kiểm tra nhưng đoàn kiểm tra vẫn chưa thực hiện xong vì số lượng nguyên liệu nhập khẩu quá lớn, mã nguyên liệu quá nhiều, Đoàn kiểm tra phải thực hiện tiếp theo như thế nào?
4 câu trả lời