The people ______ live in this village are

Trung bình

The people ______ live in this village are very friendly.

4 câu trả lời

Đề thi cùng chủ đề

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 - Môn Tiếng Anh (Mã đề thi 402)
Tiếng Anh - Trung bình