Quá trình tổng hợp ARN được thực hiện từ khuôn mẫu của:

Cơ bản