Phát biểu nào sau đây đúng với giao thông đường bộ (đường ô tô) ở nước

Trung bình

Phát biểu nào sau đây đúng với giao thông đường bộ (đường ô tô) ở nước ta hiện nay?

4 câu trả lời