Nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Trung bình

Nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

4 câu trả lời