Loại ARN sau đây có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin là:

Cơ bản
Loại ARN sau đây có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin là:
4 câu trả lời