Jim didn't break the vase on ______, but he was still punished for

Trung bình

Jim didn't break the vase on ______, but he was still punished for his carelessness.

4 câu trả lời

Đề thi cùng chủ đề

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 - Môn Tiếng Anh (Mã đề thi 402)
Tiếng Anh - Trung bình