Hoạt động nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp năng lượng nước ta

Trung bình

Hoạt động nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp năng lượng nước ta?

4 câu trả lời