Đề cập đến chức năng của ARN, nội dung nào sau đây không đúng?

Cơ bản
Đề cập đến chức năng của ARN, nội dung nào sau đây không đúng?
4 câu trả lời