Chức năng của tARN là:

Cơ bản
Chức năng của tARN là:
4 câu trả lời