Bò con được nhập khẩu từ Ác-hen-ti-na vào In-đô-nê-xia nuôi trong 2 năm rồi xuất khẩu sang Việt Nam có thỏa mãn xuất xứ nước Índonesia theo quy định của Thông tư 22/2016 /TT-BCT hay không?

Cơ bản
Bò con được nhập khẩu từ Ác-hen-ti-na vào In-đô-nê-xia nuôi trong 2 năm rồi xuất khẩu sang Việt Nam có thỏa mãn xuất xứ nước Índonesia theo quy định của Thông tư 22/2016 /TT-BCT hay không?
4 câu trả lời