Phân tích các yếu tố duy vật, duy âm về thế giới trong truyện và câu dẫn sau:.

  • Yếu tố duy tâm và duy vật trong câu chuyện thần thoại trụ trời là:
    • Yếu tố duy vật bao gồm: đất đá, cột chống trời…
    • Yếu tố duy tâm: Thần linh
  • Yếu tố duy tâm và duy vật trong câu “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời” của Khổng Tử là:
    • Yếu tố duy vật: sống, chết, giàu , sang
    • Yếu tố duy tâm: Mệnh, trời.