Đề thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Lịch sử Mã đề 301

Nâng cao

Chọn các cài đặt để điều chỉnh đề thi

Cài đặt đề thi

Thời gian làm bài

Cài đặt khác
Bảng xếp hạng
38 điểm
37 điểm
31 điểm
30 điểm
30 điểm
30 điểm
24 điểm
23 điểm
22 điểm
20 điểm
20 điểm
18 điểm
14 điểm
13 điểm
9 điểm
5 điểm
1 điểm
0 điểm